Algemene voorwaarden

De inschrijving voor de Ardennen Rennen Rally en het inschrijven betekent dat de inschrijver kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en de inhoud integraal aanvaardt en er door gebonden is.

Toelatingsvoorwaarden

De Ardennen Rennen is een Rally voor Volkswagen en Porsche eigenaars, Volkswagens tot 1967 en verschillende Porsche modellen tot 1974.  De inrichter controleert de toelatingsvoorwaarden van de ingeschreven auto. De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren als er niet aan de toelatingsvoorwaarden voldaan wordt. Enkel de organisator heeft het recht om een auto toe te laten die niet aan deze criteria voldoet, en kan alsook een vervangwagen goedkeuren om de rally mee te rijden indien de auto waar men zich mee ingeschreven heeft niet aanwezig is of kan zijn door welke reden dan ook.

Aantal deelnemers

Het aantal wagens is strikt gelimiteerd. Elke deelnemende wagen bestaat uit een team van 2 mensen: piloot & co piloot. Er is slechts één deelname per registratie mogelijk.

Procedure inschrijven

Inschrijven kan enkel online via de website www.ardennenrennen.be . U kan inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Uw inschrijving dient volledig te worden ingevuld met alle gevraagde gegevens. Inschrijvingen zijn pas definitief na goedkeuring en betaling.

Geldigheid inschrijving & annulaties

Het aantal wagens is gelimiteerd. Nadat u ingeschreven bent zal u een mail ontvangen met de instructies voor betaling binnen de vooropgestelde termijn. Uw inschrijving is pas definitief wanneer u voldoet aan de toelatingsvoorwaarde & de deelnameprijs tijdig wordt overgeschreven. Wanneer uw wagen niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden behoudt de organisatie zich het recht u te weigeren. De gelden worden terug gestort. Laattijdige overschrijving wordt niet aanvaard. U kan zich uiteraard opnieuw inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Uw annulaties tot en met 29 juni 2023 worden volledig terugbetaald. Annulaties tot en met 29 juli 2023 worden terugbetaald verminderd met een dossierkost van 125 euro. Uw annulaties vanaf augustus 2023 worden niet meer terugbetaald.
Indien het evenement geannuleerd word door overmacht of een sanitaire crisis, hebben wij het recht om ons evenement te verplaatsen naar een andere datum en een andere locatie zonder aansprakelijk te zijn voor enige door de deelnemer ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade, zoals beschreven in het hoofdstuk “overmacht” van onze algemene regels.
Wij werken ons event uit naar de op dat moment geldende corona regels.

Startnummer – rallyplaat

Ieder team dat definitief ingeschreven is zal een startnummer toegekend krijgen, desnoods gekozen door de deelnemer. De startnummers worden met alle praktische informatie voor aanvang mee gedeeld. Bij aanvang zal u het startnummer ontvangen onder de vorm van een sticker (om op de wagen te kleven) en een rallyplaat (om aan de wagen te bevestigen)

Technische keuring, inschrijvingsbewijs, verzekering

Elke deelnemende wagen dient te beschikken over een geldig technisch keuringsbewijs, een geldig inschrijvingsbewijs en een geldige autoverzekering (groen verzekeringsattest). De boorddocumenten kunnen door de organisatie ten allen tijde gecontroleerd worden en dienen bij aanvang de dag zelf beschikbaar te zijn. Bij het ontbreken van één van de documenten of in geval van fraude zullen de betrokken deelnemers de start tot de rit geweigerd worden. Geen enkel voertuig mag op de openbare weg komen wanneer het voertuig inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt. De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Rijbewijs & paspoort

Enkel de piloten en co-piloten met een geldig rijbewijs & paspoort mogen de wagen besturen

De Route en het navigatie systeem

De officiële startlocatie is aan het R Hotel, “R hotel experiences et Umami”,
Square Philippe Gilbert 1, 4920 Remouchamps . De officiële aankomstlocatie is eveneens op de parking van R Hotel, “R hotel experiences et Umami”, Square Philippe Gilbert 1, 4920 Remouchamps. Het parcours wordt niet op voorhand vrij gegeven. De deelnemers zullen bij aanvang van de Rally een roadbook ontvangen waarbij de volledige route weergegeven wordt volgens het principe bolletje – pijl met tekeningen & beschrijving. De organisatie besteedt veel aandacht om het roadbook zo juist mogelijk op te maken. Kort voor het event wordt een controle van het roadbook uitgevoerd. Het kan echter steeds dat door omstandigheden buiten de wil van de organisatie er plaatselijke wegomleggingen of onjuistheden kunnen zijn. De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Er zal in totaal ca 200km afgelegd worden doorheen goed berijdbare en mogelijks soms onverharde wegen.

Wegcode & veiligheid

De 1ste editie van Ardennen Rennen is een ontspannende rit zonder enige vorm van competitie. De organisatie staat er op dat u uw rijgedrag hierop gebaseerd is. Dit betekent ook dat u ten allen tijde de wegcode respecteert, u rustig en veilig rijdt, nuchter rijdt, niet onnodig gaat remmen, het lawaai van de wagen beperkt, niemand de weg blokkeert, en dit altijd met respect voor de natuur en de bewoners langs het parcours … Verder wordt gevraagd om voldoende afstand te houden tussen de andere deelnemende wagens. Wederzijds respect zorgt er voor dat alle deelnemers het parcours op een rustige manier kunnen afwerken. De organisatie behoudt zich het recht deelnemers op basis van inbreuken of buitensporig gedrag uit te sluiten.

Publiciteit

Eigen publiciteit op de wagen of tijdens het event is toegelaten indien dit aangebracht is in een vintage stijl.

Autopech onderweg

Bij eventuele pechverhelping, depannage of wegslepen van voertuigen al dan niet met behulp van de organisatie ter beschikking gestelde diensten blijft de deelnemer volledig verantwoordelijk voor zijn of haar auto. De deelnemer draagt hiervoor ook alle kosten van depannage of andere. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor deze of ander kosten.

Portretrecht

In het kader van uw deelname aan de Ardennen Rennen zal u gefilmd en/of gefotografeerd worden. Elke deelnemer verklaart dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens de Ardennen Rennen Rally waarin hij/zij herkenbaar in beeld komt. Elk deelnemer verklaart geen beroep te doen op zijn/haar portretrecht en verklaart tevens dat hij/ zij geen bezwaar heeft tegen publicatie van de betreffende foto(‘s) in uitingen van de Rally, in verschillende magazines, en de Ardennen Rennen website. U kan ten allen tijde bezwaar maken dat uw foto gepubliceerd wordt op de website van Ardennen Rennen. De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door de Organisatie geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen danwel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

Overmacht

De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip.

Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan wel ingeval van overmacht is de Organisatie gerechtigd het Evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door de deelnemer ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal de Organisatie de reeds door de deelnemer voor de deelname betaalde vergoeding aan de Bezoeker restitueren. Van het bepaalde in dit artikellid zijn uitgesloten eventueel door de Bezoeker betaalde bespreek/reserveringsgelden van bv maar niet gelimiteerd tot hotel of receptiekosten in de meest algemene zin.

Restitutie van deelnamekosten als hierboven bedoeld zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder overlegging aan de Organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldige en geaccepteerde inschrijving binnen 30 (dertig) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de Organisatie is bekendgemaakt.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Ninove.
Geschillen zullen uitsluitend naar Belgisch en nederlandstalig recht worden beslecht.

Afstand van verhaal

Elke deelnemer verklaart hiermee afstand te doen voor zichzelf, andere inzittenden, hun gerechtigden, erfgenamen naasten, ouders, echtgenote, partners, kinderen alsook de verzekeraars voor alle mogelijke schade die men zou lijden tijden het ganse traject en event en van alle verhaal tegen: De organisatoren, hun verzekeraars en al hun medewerkers en vrijwilligers, alle andere deelnemers en deelnemende voertuigen. In geval van overlijden is huidige afstand van verhaal eveneens een verbintenis voor de nabestaanden, de wettelijke erfgenamen en de verzekerden. Elke deelnemer verklaart hier uitdrukkelijk kennis te van hebben genomen door goedkeuring van de algemene voorwaarden bij inschrijving.

Iedere deelnemer aan de “Ardennen Rennen” rijdt op eigen risico en de organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.

De organisatoren zijn noch tegenover de bestuurder of inzittende van elke deelnemende wagen noch tegenover welkdanige derde, aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is of zou kunnen zijn van eventuele ongevallen, verlies of diefstal of gelijk welke schade die ingevolge hun deelname aan deze rit mocht ontstaan en zij kunnen hiervoor niet worden aangesproken, noch verantwoordelijk gesteld. noch individueel noch gezamenlijk.

De Ardennen Rennen is geen rally waarin een competitie-element steekt. Het is dan ook aan de deelnemers verboden te racen. De aangeboden route is zuiver indicatief en informatief en verbindt de organisatoren geenszins. De deelnemers verbinden zich ertoe zich te houden aan het vigerend politiereglement, zoals het dragen van de gordels, snelheidsbeperkingen, handfree bellen, enzovoort …

Eventuele opgelegde boetes naar aanleiding van een overtreding kunnen niet verhaald worden op de organisatoren. Bij ongeval of pech blijft de deelnemer volledig aansprakelijk.

De deelnemer blijft ook tijdens eventuele pechverhelping volledig verantwoordelijk voor zijn voertuig en de schade die door de pechverhelping zelf zou kunnen ontstaan.

De organisatie kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kosten. Elke deelnemer verschijnt aan de start met een voertuig dat technisch en wettelijk in orde is, en correct verzekerd is.

Door zijn inschrijving voor deelname aan de Ardennen Rennen georganiseerd door Bug In enterprises bvba aanvaardt de deelnemer de bovenstaande bepalingen met inbegrip van de vrijwaringsclausules, en hij verbindt er zich toe deze na te leven.

Contact – organisatie

Bug in enterprises bvba
Beverstraat 18
9400 Ninove
BTW BE 0895.928.127
[email protected]

Geschillen Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement AALST.

Privacybeleid

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens heeft de BVBA Bug In enterprises de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) nageleefd. Door  u in te schrijven hebt u kennis kunnen nemen en genomen van de bestaande privacyverklaring om uw persoonsgegevens te verwerken.

 1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden.

De website www.ardennenrennen.be is een initiatief van:

Bug in enterprises bvba

Beverstraat 18

9400 ninove

BTW BE0895.928.127

E-mail: [email protected]

Telefoon: 0475/48.91.75

Overige begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan;

Koper‘: iedere natuurlijke persoon (B2C) die met BUG IN ENTERPRISES in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op BUG IN ENTERPRISES niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen BUG IN ENTERPRISES en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen BUG IN ENTERPRISES en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

BUG IN ENTERPRISES behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 1. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

BUG IN ENTERPRISES besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien vanBUG IN ENTERPRISES. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van BUG IN ENTERPRISES moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. BUG IN ENTERPRISES zal onmiddellijk na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

BUG IN ENTERPRISES kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal BUG IN ENTERPRISES de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien BUG IN ENTERPRISES het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. BUG IN ENTERPRISES kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 1. Onze prijzen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die BUG IN ENTERPRISES in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BUG IN ENTERPRISES worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

BUG IN ENTERPRISES heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van  veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

 1. Betalingsvoorwaarden.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Mastercard
 • VISA
 • Bancontact

BUG IN ENTERPRISES neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van MOLLIE staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

BUG IN ENTERPRISES stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. BUG IN ENTERPRISES behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 1. Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. De normale leveringstermijn ligt weliswaar tussen de 3 en de 7 werkdagen. In geval van een afwijkende leveringstermijn zal dit steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd worden aan de Koper. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien BUG IN ENTERPRISES er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal BUG IN ENTERPRISES spoedig en uiterlijk binnen veertien (14)  dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

BUG IN ENTERPRISES doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen:

–          Bpost

Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. BUG IN ENTERPRISES neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

BUG IN ENTERPRISES draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 1. Gebreken en klachtindiening

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken.  Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aanBUG IN ENTERPRISES, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naarBUG IN ENTERPRISES, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. BUG IN ENTERPRISES raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen de zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. BUG IN ENTERPRISES is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal BUG IN ENTERPRISES deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. BUG IN ENTERPRISES is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

 1. Herroepingsrecht

7.1 WANNEER HEEFT DE CONSUMENT EEN HERROEPINGSRECHT?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Dit is van toepassing zowel op de Consument. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. BUG IN enterprises hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal BUG IN ENTERPRISES de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. BUG IN ENTERPRISES betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

–          De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

–          De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

–          De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

–          De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

7.2 HOE DIT HERROEPINGSRECHT CORRECT UITOEFENEN?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan BUG IN ENTERPRISES meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

 • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
 • Dienstenovereenkomst: De dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig contact opnemen met de klantendienst van BUG IN ENTERPRISES voor het terugsturen van de aankoop, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft BUG IN ENTERPRISES het recht om de terugbetaling op te schorten. De Consument kan er tevens voor kiezen om de goederen terug te brengen naar de winkel te Ninove.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. BUG IN ENTERPRISES is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. BUG IN ENTERPRISES verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

 1. Overmacht

Indien BUG IN ENTERPRISES door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is BUG IN ENTERPRISES niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. BUG IN ENTERPRISES is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 1. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij BUG IN ENTERPRISES . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 1. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van BUG IN ENTERPRISES, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden zoveel mogelijk opgelost via minnelijke regelingen. Indien partijen niet tot een vergelijk komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

In navolging van Europese regelgeving voorziet BUG IN ENTERPRISES ook in Online Dispute Resolution (ODR). Voor meer informatie over ODR kan u terecht op http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm